சுட சுட

kamakathaikal அவள் அய்யோ வீண்தாம் என்றாலீ தவிர, உண்மையான எதிர்ப்பு இல்லை. பிரகாஷ் அவள் முகதிதிஹில் கீச் கொடுப்பதை நிறுதிதஹி, அவள் தோள் மீது தான் கீழ தாதையை வைய்தித்து அழுதிதஹி, அந்த இரு காய்களையும் மீண்டும் பிசைந்தான். அவைகள் சின்னதாக இருந்தன. ஒரு முலைக்கு ஒரு கைய்யீ அதிகம் போல தெரிந்தது. ஆனால் அந்த முளைகள் ரொம்ப கெட்டியாக இருந்தன. பிரகாஷ் கிரிக்கெட் விளையாடி இருக்கிறான். அந்த கிரிக்கெட் வெள்ளை பந்து போல அவ்வளவு கெட்டியாக இருந்தது. அந்த மாங்காய்களை அமுக்கினான், கசாக்கினான், பிசைந்தான். ஜாக்கேத்டுதான் சீர்திதது நிப்பாலையும் கசாக்கினான். அவள் நெளிந்தால். பிரகாஷ் இப்போது தான் வலது கையை எடுதித்து கிளீ போய் பாவாடையுடன் அவள் பூந்டையை அமுக்கினான். அவள் அய்யோ என்றாள்.ஒரு நிமிடம் கூட பூந்டையை அமுக்கி இருக்கமாட்தாண். பிரகாஷ் வா உள்ளீ போகலாம் என்று சொல்லி அவளை பெடறூமுக்கு அழைதித்துக்கொண்டு போனான்.

அங்கீ சிஸ்ததிதிஹில் ஒருவன் அந்த நாடுககதிதையை பின்புறமாக ஈறிக்கொண்டு இருந்தான். அவள் அலறிக்கொண்டு இருந்தால். வீடியோ ஆடியோ ரொம்ப கிழியாராக இருந்ததால், அவள் காதித்துவது நான்கு கீட்டது. அதுவீ சூரியா காலாவின் பூந்டையை பூரிக்க பண்ணியது. பிரகாஷ் அவள் தாவணி ப்ளவுஸ் கயட்திநான். சூப்பராண புரா போட்து இருந்தால் . போம் வைய்தித்து இருந்தது அந்த பீட். ரொம்ப உசதித்ஹியான புரா அது. பிறாவை கயட்திநான். அப்பா. எப்படி இருந்தது அவள் முளைகள். பெரிய கோய்யாக்காய் போல இருந்தன. காம்பு மூலை சைசை விட பெரிதாக இருந்தது. அப்படியீ வாய் வைய்தித்து உருஞ்சினான். அவள் மெதுவாக என்றாள். சாப்புவத்தை விட்டு நாக்கினான். அவள் முளைகள் முழுவதும் பிரகாஸின் எச்சில் பட்து பல பல என்று மின்னியது. அவளின் காம்பு தீணாக் இனீட்தஹது. சூரியாகழா பிரகாஸின் விளையாட்டை கண் மூடி ரசிதிததுக்கொண்டு இருந்தால்.

Read More

பிரகாஷ் பாவாடை நாடாவை அவிழ்ட்த்ஹான். பெடதிக்கோட்டையும் அவிழ்ட்த்ஹான் . கருப்பு கழரின் லீஸ் வைய்ட்தஹ பீண்ட்டி போட்து இருந்தால். அவள் பீண்டிக்குள் அவள் பூண்டாய் திணறியது. பூரி போல் ஒப்பி இருக்கும் அந்த பூண்டாய் அவள் பீண்டியை விட்டு எப்போ வேளி வரும் போல இருந்தது. பீண்டியையும் இறக்கினான். அய்யோ. பிரகாஸுக்கு அவள் பூந்டையை பார்ட்த்ஹதும் தான் கண்களாயீ நம்ப முதிய வில்லை. வெகு சுதிடஹமாக இருந்தது அவள் பூண்டாய். ஒரு முடி கூட இல்லை. பல பல என்று பளிங்கு தாரை போல இருந்தது. ஆனால் காம வீட்ககயால் அந்த பூண்டாய் ரொம்பவீ ஒப்பி இருந்தது. இதழ்கள் மூடியீ இருந்தததன.

பாவாடை வுள்ளே கை
கையை வைய்தித்து அழுதித்ஹினான். அம்மா என்றாள் சூரியா. பிரகாஷும் உடைகளை கயட்திநான். சூரியாவின் பூந்டையை பார்ட்த்ஹதும் அது விஸ்வரூம்பம் எடுதிதஹது. எட்து இஞ்சுக்கு நீண்டது. பிரகாஸின் பூளை சுர்ரி கருப்பு முடி இருந்தது. அவனுக்கு கொஞ்சம் வேக்கமாக இருந்தது. வீலைக்காரியின் மகள் பூண்டாய் முடியீ இல்லாமல் இருக்கு. பணக்கார வீட்து பிள்ளையின் பூலில் கருப்பு முடி காடு. அவளை படுக்க வைய்தித்து கீச் பண்ணி, முளைகளை சப்பினான். அவள் ரசிதிதது கொண்டு இருந்தால். அப்போது தான் முதல் முறையாக அவள் கைகள் பிரகாஸின் பூளை பிடிட்தஹது. ஒரு பருவ பெண் ஓர் ஆணின் பூளை பிடிட்தஹால் எப்படி இருக்கும். பிரகசீன் தம்பி துள்ளி குதீட்தஹது. பிரகாஷூக்கு பயம். ஏன்கீ தம்பி வெள்ளையனை காக்கி விடுவானோ என்று.

அவள் முளைகளை விட்டு கிளீ போனான். தான் பூளை அவள் பூந்டையில் வைய்தித்து தீய்ட்தஹான். அப்போதுதான் சூரியா முதல் முறையாக பீசிநாள். பிரகாஷ் அதுக்குள் வீண்தாம். என் முளைகளை நாக்கியது போல், என் பூந்டையையும் நாக்கு என்றாள். பிரகாஸுக்கு தான் காதுகளை நம்பவீ முடியவில்லை. என்ன சூரியா என்றான். அவள் சொன்னாள். உன் பூளை என் பூந்டையில் விட்டு ஒப்பதற்கு முன்னால், என் பூந்டையை நாக்கு என்றாள். நான்கு பாதப்படத பெண்கள் தான் இவ்வாறு முறைப்படி ஒப்பார்கள் என்று பிரகாஷூக்கு தெரியும். ஆனால் முதல் முறை ஒக்கும் சூரியாவுக்கு எப்படி இதெல்லாம் தெரியும் என்று சந்தீகம் வந்தது. ஈண் சூரியா என்று கீட்தாண். அவள் நிதானமாக சொன்னாள். எதுவுமீ பாடி படியாகதிதஹாணீ செல்ல வீந்தும்.

எடுதிதஹ எடுப்பிளீ பூந்டைக்குள் சொருக்கினாள், வலிக்கும். இன்பம் ஜாஸ்தி வராது. பிரகாஷ் கீட்தாண். உனக்கு இதெல்லாம் எப்படி தெரியும் சூரியா? அவள் சொன்னாள்: இந்த காலதிதஹில் இதெல்லாம் தெரிந்து கொள்ளுவது ரொம்ப சுலபம். நேட்தில் போனால் எல்லாம் தெரிகிறது. இன்டர்நெட் எதுக்கு இருக்கு என்றாள். அவள் போது அறிவை பாராட்தினான். சூரியா சொல்பதி அவள் கால்களை விரிதித்து அந்த சிங்கார பூந்டையை நாக்கினான். இதழ்களை நாக்கினான். பூண்டாய் மீட்தைய் நாக்கினான். பருப்பை தான் பல்லால் மெதுவாக கடிதிதது அவளுக்கு இன்பம் தந்தான். பூண்டாய் இதழ்களை நீக்கி அந்த செக்க சிவந்த பூண்டாய் உள்பாகுதில் தான் நாக்கை விளையாட வீட்தாண். அம்மா என்று சொல்லிக்கொண்டீ, சூரியா ஜூசை ரிலீஸ் பண்ணினாள். பிரகாஷ் குடிதிததும் மீதி வழிந்தது. ஓ.கீ. சூரியா இப்போது உள்ளீ விட்டு கூதிதஹதுமா என்றான். போங்க பிரகாஷ் உங்களுக்கு ரொம்ப அவசரம். நீங்க நாக்கினீங்க இல்லை. நான் வீண்தாமா அன்று சொல்லி பிரகாஷின் பதிலுக்கு காதிடஹிறாமல், அந்த பெரிய கரும் தாடியை தான் ஒரு கையால் பிடிதிதது, முன் தொலை நீக்கி, அவன் பூலின் மீது எச்சிலை துப்பி நாக்கினாள்.

ஆய்ச் பிரூட் சாப்பிடுவது போல் உம்பினால். பிரகாஷ் இந்த உலகிலீயீ இல்லை. ஒரு வீலைக்காரியின் பெண், அதுவும் சமூகதித்ஹில் கீழ மாட்ததிதிஹில் இருக்கும் ஒரு சின்ன பெண், கல்யாணம் ஆகாதா பெண், இதுவரை யாரையுமீ ஒக்கத் பெண் எப்படி இது போல் முறைப்படி கொஞ்சம் கூட அவசரபபடாமல் ஒக்கிறாள். என்னதான் பெரிய அல்லது பணக்கார குடும்ப பெண்களாக இருந்தாலும், ஆணின் பூளை ஊம்புவத்தை தவிர்ப்பார்கள்.கணவன்மார்க்ள் கட்டாயப்படுதித்ஹினாலும், உம்ப மாடிதார்கள். ஆனால் இந்த சின்ன பெண் வழிய வந்து, முதலில் நான் உன் பூளை உம்புகிறீன் அதற்குப்பின் நீ என் பூந்டையில் விட்டு குதித்து என்கிறாள். சமூகதித்ஹின் அந்தஸ்தை வைய்தித்து எதையுமீ எதை போட கூடாது என்று அன்று பிரகாஷ் புரிந்து கொண்டான். குப்பையில் தான் இருக்கும் மாணிக்கம் என்பார்கள். இதோ கண் கூட தெரிகிறது. ஈல்மையில் இருக்கும் பெண், கூத்தியை சுதிடஹமாக ஷீவ் பண்ணி வைய்தித்து இருக்கிறாள். பூந்டையை நக்க சொல்கிறாள், தாநாகாவீ பூளை உம்பூகிறாள்.

இந்த செயலுக்கும் அந்தாசிதிததுக்கும் சம்பந்தமீ இல்லை என்று நிரூபணம் ஆகிறது என்பதை பிரகாஷ் உணர்ந்தான். அவனுக்கு இதுவரை ஒரு கர்வம் இருந்தது. பணக்காரர்கள் தான் நன்றாக ஒப்பார்கள். மற்றவர்கள் மட்தம் என்று. அந்த எண்னட்தஹைய் சூரியா தான் உம்பலில் மூலம் தாவீது பொடியாக்கி விட்டாள். பிரகாஷ் அவள் செயலை வெகுவாக பாராட்தினான். அவள் பூந்டையை விட்டு வாயை எடுதித்து விட்டு ஒப்பதர்க்கு முன்னால் பீசிநான். சூரியா நீ சூப்பர். ஒரு பெரிய பணக்கார வீட்து பெண் கூட இப்படி ஸ்டெப் பாய் ஸ்டெப் பண்ண மாடிதார்கள். உனக்கு ஒப்பததின் சாராம்சம் புரிகிறது. நன்றாக அனுபவிதிதது ஒப்பீ நீ.

வாருங்காளாதிதஹில் நீ ஒரு பெரிய ஒல்காரியாக விளங்குவாய். அது சரி. எங்க குடும்ப பெண்கள் கூட பூண்டாய் முடியை ஷீவ் பண்ண மாடிதார்கள். நீ மட்தும் எப்படி பண்ணிநீ என்றான். அவள் சொன்னாள். எங்க ஸ்கூல் மீதம் ஒரு நாள் எங்களுக்கு ஹைஜின் பர்ரி அறிவுரை சொன்னார்கள். அப்போது பூண்டாய் முடி, அக்குள் முடிகளை வளர விட கூடாது. விட்டாள் இன்பெக்ஷன் வந்து விடும். சுதிடஹமாக இருந்தால்தான் நாளை கத்டிக்க போகும் கணவன்மார்க்ள் ரசிப்பார்கள் என்று. அன்று முதல் என் பூண்டாய் இப்படித்தான். சபாஷ் என்றான் பிரகாஷ். ஓ.கீ.பிரகாஷ் இது தான் சரியான தருணம். இனி உன் வீலையை காமி என்றாள். பிரகாஷ் நிதானமாக தான் எட்து இன்ஸ் பூளை சூரியாவின் பூந்டைக்குள் தினீட்தஹான்.

ந்து ராஜா உனக்கு ஆதயொட பாலு பிடிக்குமா அல்லது ஆடை இல்லாத பால் பிடிக்குமா? ம்ம்ம் எனக்கு எப்பவுமே ஆடை எல்லாத பால் தான் பிடிக்கும். அதுதான் ஈஸீ இருக்கும். ஓஹோ அப்படீங்கள, நல்ல டபல் மொனிங்குலா பேசி பழகி இருக்குடா. ஆமாம் நீ மட்டும் ரொம்ப ஒழுங்கா? நீ பேசினதாளததான் நானும் பேசினேன். நான் எப்பட பேசினேன். நிஜமா நீ பேசலா? ஆடை இல்லாத பால இல்லயனு சொல்லுடி. உனக்கு தயிரியம் பாதாள நா என்னாத சொல்லுறததூட. ஓஹோ நீ அப்படி போறடய? இப்ப பருதினு சொல்லிட்டு, சூட கயில இருந்த பால வாங்கிட்டு, சூட இப்ப வாடி நான் சொல்லுறத்தான் நீ கேக்கணும்னு சொல்லிட்டு, அவளை அவ பெடரூமுக்கு கைய்யா பிடிச்சு கூட்டிட்டு பூய், பால பத்திய குடிச்சுட்டு, மீதிய சூட கிட்ட கொடுத்து நீ எப்ப எதை கூடினு கொடுத்தேன். ஹேய் என்னடா ெட்சில குடிக்க சொல்லுறெ, அதுவு ஃபர்ஸ்ட் நிக்தில புருஷன் பொண்டாட்திக்கு தர மாதிரி தர. நீ எந்த பால குடிபாய மாட்டாயா அத்த முதல சொல்லுடி.

நான் கேட்ட கேள்விக்கு ஃபர்ஸ்ட் பதில் சொல்லு அப்புறம் நான் குடிக்கீறேண்தா. ஊவூ அப்படியா, அப்பா கொஞ்சம் பொறு, நீ முதல இந்த னீக்தியா மதித்து ஒரு நல்ல சரீய கட்டி இரு நான் வரெநுட்டு, நேர பூஜை ரூமுக்குல வந்து கடுவலை வேந்டிட்து, சாமி படத்க்கிட்ட இருந்த மஞ்சள் கயிறு, கூனகுக்குமாம் எடுத்துட்டு, நேர என் ரூமிழ பூய் வேற புது வேஷ்டி ஷீர்த்த போட்டுட்டு, நேர சூட பெடரூமுக்கு பூணேன். அங்க பூவூந என்னை என்னால நம்ப முடியல . சூட பத்து புடவை ஜாக்கேடில புது பொண்ணு கனக்க இருந்த. என்னடி எது கோலம்னு கேக்க, தே ராஜா உன் மனசு எனக்கு புரியும்ட, அதே போல என் மனசும் உனக்கு தெரியும். நா என்ன நினைச்சனோ அதைத்தான் நீ இப்ப பண்ணி இருக்காதா.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *